Procedury...


PROCEDURA
rozpatrywania pisemnych wniosków składanych
DO ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Radomiu ul. Kolejowa 15

 

1. Orzeczenia i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawane są na pisemny wniosek: - rodzica (opiekuna prawnego) dziecka / ucznia, - osoby (podmiotu) sprawującego pieczę zastępczą nad dzieckiem, - pełnoletniego ucznia.
2. Wnioskodawca może ubiegać się o wydanie: - orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, - orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, - orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, - orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych, - opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
3. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

I. Indywidualne nauczanie:
A. W razie wypadku losowego, zdrowotnego:
a. zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, wydane przez lekarza określające czas, w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły (nie krótszy niż 30 dni),
b. opinię szkoły o funkcjonowaniu ucznia.

B. W przypadku różnego rodzaju schorzeń i chorób:
a. zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka wydane przez lekarza określające czas, w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie ucznia do szkoły (nie krótszy niż 30 dni),
b. dokumentację medyczną wskazującą przyczynę, która uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie ucznia do szkoły,
c. opinię szkoły o funkcjonowaniu ucznia,
d. wyniki badania psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego (w zależności od potrzeby).

II. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne:
A. W razie wypadku losowego, zdrowotnego:
a. zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, wydane przez lekarza określające czas, w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole (nie krótszy niż 30 dni),
b. opinię przedszkola o funkcjonowaniu dziecka.
B. W przypadku różnego rodzaju schorzeń i chorób:
a. zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka wydane przez lekarza określające czas, w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole (nie krótszy niż 30 dni),
b. dokumentację medyczną wskazującą przyczynę, która uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole,
c. opinię przedszkola o funkcjonowaniu dziecka,
d. wyniki badania psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego (w zależności od potrzeby).

III. Kształcenie specjalne:
A. w przypadku niepełnosprawności intelektualnej (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym) wyniki aktualnego badania psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego oraz w razie występowania schorzeń zdrowotnych - dokumentacja medyczna.
B. w przypadku uczniów:
1. niesłyszących;
2. słabo słyszących;
3. niewidomych;
4. słabo widzących;
5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
6. z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera;
7. zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
8. niedostosowanych społecznie;
- wymagana jest dokumentacja medyczna diagnozująca i wskazująca daną niepełnosprawność (dotyczy punktów B.1. – B.6.)
Jeżeli wymienione w punktach A i B niepełnosprawności ze sobą współwystępują (z wyjątkiem zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowania społecznego), mówimy wówczas o występujących u dziecka niepełnosprawnościach sprzężonych.
IV. Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze (indywidualne lub zespołowe):
A. W przypadku upośledzenia umysłowego w stopniu głębokim:
a. wyniki badania psychologicznego;
b. wyniki badania pedagogicznego, logopedycznego (w zależności od potrzeby),
c. dokumentacja medyczna (w zależności od potrzeby).
V. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
a. kompletna dokumentacja medyczna,
b. wyniki badania psychologicznego lub obserwacji psychologicznej,
c. wyniki badania logopedycznego, wyniki innych diagnoz specjalistycznych.

1. Od momentu złożenia wniosku przez rodzica wraz z kompletem dokumentacji zostaje uruchomiona procedura orzecznicza w poradni.
2. Dyrektor poradni w wydanym zarządzeniu określa skład Zespołu Orzekającego oraz termin jego posiedzenia.
3. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu oraz przedstawić swoje stanowisko, o czym jest informowany w dniu składania wniosku.
4. Wnioskodawca otrzymuje orzeczenie (opinię) w 3 egzemplarzach.
5. Od orzeczenia wydanego przez Zespół Orzekający Poradni wnioskodawca może wnieść odwołanie do Kuratora Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu za pośrednictwem Zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.