Procedury...


Procedura orzekania przyjęta w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radomiu, ul. Kolejowa 15
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1743 ze zm.).
W Poradni organizowane są i działają na zasadach określonych w rozporządzeniu zespoły orzekające.
1. Zespół orzekający powołuje dyrektor poradni.
2. Zespół wydaje orzeczenia i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania dla dzieci i uczniów:
a) uczęszczających do przedszkoli, szkół i placówek, mających siedzibę na terenie działania poradni, tj. gminy: Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Kowala, Przytyk, Wolanów, Zakrzew oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Natolinie (z terenu gminy Jedlnia-Letnisko);
b) w przypadku dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego, oraz dzieci, które nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, zespół orzekający wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci mieszkających na terenie działania poradni, tj. gminy: Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Kowala, Przytyk, Wolanów, Zakrzew;
c) przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki, ale zamieszkałych na terenie działania poradni, tj. gminy: Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Kowala, Przytyk, Wolanów, Zakrzew.
3. Zespół wydaje orzeczenia i opinie ze względu na:
1) niepełnosprawność dziecka lub ucznia:
- niesłyszące
- słabosłyszące
- niewidome

- słabowidzące
- niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją
- niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim
- niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym
- niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym
- niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
- z niepełnosprawnością sprzężoną

2) niedostosowanie społeczne

3) zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

4) W skład zespołu wchodzą:
1) dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu,
2) psycholog,
3) pedagog,
4) lekarz,
5) inni specjaliści, w szczególności posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.
5. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący.
6. W posiedzeniach zespołu, z głosem doradczym, za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub za zgodą pełnoletniego ucznia mogą uczestniczyć:
1) nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole lub placówce,
2) pomoc nauczyciela,
3) asystent edukacji romskiej.
7. Rodzice dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.
8. Osoby biorące udział w posiedzeniu zespołu są obowiązane do nieujawnienia spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszać dobra osobiste dziecka lub ucznia rodziców dziecka lub ucznia, osób wchodzących w skład zespołu.
9. Zespoły wydają orzeczenia na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, zwanego wnioskodawcą.
10. Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów aktualne opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie.
11. Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego.
W zaświadczeniu lekarz określa:
1) przewidywany okres, nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka lub ucznia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły,
2) rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD), oraz wynikające z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.
12. W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, informując o tym wnioskodawcę. Kopię opinii przekazuje się rodzicom dziecka lub ucznia lub pełnoletniemu uczniowi.
13. Jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, przewodniczący wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji o wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
14. Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii można składać w postaci elektronicznej.
15. Wniosek w postaci elektronicznej składa się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej utworzonej na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne / Dz.U. Z 2017 r. poz. 570/. Do wniosku wnioskodawca dołącza elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3-6, uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym e-PUAP. Na żądanie przewodniczącego zespołu wnioskodawca przedstawia oryginały dokumentów.
16. O terminie zespołu przewodniczący zespołu zawiadamia wnioskodawcę, dyrektora oraz inne zaproszone osoby.
17. W przypadku gdy wnioskodawca nie uczestniczy w posiedzeniu zespołu, przewodniczący zespołu, na prośbę wnioskodawcy, informuje go o przebiegu posiedzenia zespołu i podjętym rozstrzygnięciu, w sposób ustalony z wnioskodawcą.
18. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.
19. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub ucznia lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenie oraz opinia mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku lub przedstawienia pełnej dokumentacji.
20. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.
21. W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia zespół wydaje odpowiednio:
1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
3) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
4) orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
22. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego.
23. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydaje się dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
24. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
25. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wydaje się dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim na okres nie dłuższy niż 5 lat szkolnych. Termin ważności orzeczenia nie może przypadać później niż na koniec roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 25 rok życia.
26. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia zespół wydaje odpowiednio:
1) orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego,
2) orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego
3) przygotowania przedszkolnego,
4) orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania,
5) orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
27. Zespół, na wniosek wnioskodawcy, wydaje nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w przypadku:
1) zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia,
2) potrzeby zmiany zaleceń wskazanych w poprzednim orzeczeniu,
3) potrzeby zmiany okresu, na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie.
28. Nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno – wychowawczych uchyla wydane poprzednio orzeczenie.
29. Zespół na wniosek wnioskodawcy, wydaje nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania w przypadku zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia.
30. Nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub o potrzebie nauczania indywidualnego uchyla wydane poprzednio orzeczenie.
31. W przypadku nieuwzględnienia wniosku zespół wydaje odpowiednio:
1) orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
3) orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
4) orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
32. W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie opinii zespół wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
33. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie opinii zespół wydaje opinię o braku potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
34. Zespół na wniosek wnioskodawcy, wydaje nową opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w przypadku konieczności zmiany zaleceń wskazanych w poprzedniej opinii.
35. Nowa opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jednocześnie uchyla poprzednią opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
36. Orzeczenie lub opinię przekazuje się wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia lub opinii.
37. Orzeczenie lub opinię przekazuje się w jednym egzemplarzu.
39. Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia lub opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę.
40. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
41. Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości lub części na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.
42. Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie.
43. Przewodniczący zespołu jest obowiązany przekazać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia.
Zespoły Orzekające pracują w siedzibie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radomiu, ul. Kolejowa 15.