Jak działamy?


Jak działamy?

I. Zasięg terytorialny Poradni
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu od roku 2000 świadczy usługi w zakresie diagnozy, profilaktyki, doradztwa i terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej dla dzieci i młodzieży od momentu urodzenia do ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.
Poradnia obejmuje opieką dzieci i młodzież (w liczbie około 14 000) z terenu 7 gmin powiatu radomskiego, tj.: Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Kowala, Przytyk, Wolanów, Zakrzew oraz uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Natolinie (z terenu gminy Jedlnia-Letnisko).
Poradnia udziela pomocy uczniom (ich rodzicom) i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. W przypadku dzieci, które nie uczęszczają jeszcze do przedszkola lub szkoły (oraz ich rodziców), pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania.
Łączna ilość placówek objętych rejonem działania Poradni: 65. Są to przedszkola, oddziały przedszkolne (w szkołach podstawowych), szkoły podstawowe i gimnazja oraz zespoły szkół.

II. Cele i zadania Poradni
1.Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2.Do zadań poradni należy:
1) diagnozowanie dzieci i młodzieży;
2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3)realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
4)organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.
Ad. 2. 1).
Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:
1)wydanie opinii;
2)wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;
3)objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
4)wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.
Ad. 2. 2).
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:
1)prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
2)udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno -pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
3)udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.
Pomoc w/w jest udzielana w szczególności w formie:
1)indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;
2)terapii rodziny;
3)grup wsparcia;
4)prowadzenia mediacji;
5)interwencji kryzysowej;
6)warsztatów;
7)porad i konsultacji;
8)wykładów i prelekcji;
9)działalności informacyjno-szkoleniowej.
Ad. 2. 3).
Realizowanie przez poradnię w/w zadań, polega w szczególności na:
1)udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, pomocy w:
a)rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III szkoły podstawowej,
b)planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
c)rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;
2)współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
3)współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;
4)udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
5)podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
6)prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
7)udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom, udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.
W/w zadania są realizowane w szczególności w formie:
1)porad i konsultacji;
2)udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce;
3)udziału w zebraniach rad pedagogicznych;
4)warsztatów;
5)grup wsparcia;
6)wykładów i prelekcji;
7)prowadzenia mediacji;
8)interwencji kryzysowej;
9)działalności informacyjno-szkoleniowej;
10)organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.
Ad. 2. 4).
Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek, polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:
1)wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;
2)wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
3)realizacji podstaw programowych;
4)rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
5)analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
6)potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego;
7)innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.
Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:
- pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
- ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
- zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;
- wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.
3.Zadanie polegające na organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń oraz zadania określone w ad. 2. 4) poradnia realizuje od dnia 1 stycznia 2016 r. Do dnia 31 grudnia 2015 r. wymienione zadania mogą być realizowane przez poradnię.
4.Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
5.Poradnia realizuje zadania również poza siedzibą poradni, w szczególności w przedszkolu, szkole, placówce oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży (badania diagnostyczne w środowisku rodzinnym - w szczególnie uzasadnionych przypadkach).

III. Orzeczenia i opinie wydawane przez Zespół Orzekający
Zespół Orzekający działający w poradni wydaje orzeczenia o potrzebie:
• kształcenia specjalnego z powodu:
-niepełnosprawności intelektualnej (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym),
-niepełnosprawności wzroku lub słuchu (dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych: niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących),
-niepełnosprawności ruchowej, w tym afazji,
-autyzmu, w tym Zespołu Aspergera,
-niepełnosprawności sprzężonych,
-zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
-niedostosowania społecznego,
• indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (dla dzieci, które nie mogą uczęszczać do przedszkola /oddziału przedszkolnego i realizować obowiązku przedszkolnego z powodu choroby – ich stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola / oddziału przedszkolnego),
• indywidualnego nauczania (dla uczniów, którzy nie mogą uczęszczać do szkoły z powodu choroby – ich stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły),
• zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim).
Zespół Orzekający działający w poradni wydaje dla małego dziecka niepełnosprawnego:
• opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (dla dzieci nie uczęszczających jeszcze do szkoły, a wymagających specjalistycznych oddziaływań stymulujących rozwój z powodu niepełnosprawności; opinię wydaje się od chwili wykrycia niepełnosprawności u dziecka do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole.

IV. Opinie psychologiczno-pedagogiczne
Poradnia wydaje opinie psychologiczno-pedagogiczne na pisemny wniosek:
-rodziców (opiekunów prawnych) dziecka / ucznia,
-osoby (podmiotu) sprawującego pieczę zastępczą nad dzieckiem,
-pełnoletniego ucznia.
Poradnia wydaje opinie w sprawach:
-wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
-odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
-spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,
-zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,
-objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
-dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
-specyficznych trudności w uczeniu się,
-udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
-przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
-pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej ucznia z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
-udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
-zezwolenia na zatrudnienie młodocianego, osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum,
-braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
-objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu,
-innych opinii związanych z kształceniem i wychowaniem dziecka w wieku przedszkolnym,
-objęcia ucznia/wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce,
-innych opinii związanych z kształceniem i wychowaniem dziecka w wieku szkolnym.

V. Organizacja i rozwój Poradni
W poradni zatrudnieni są następujący specjaliści:
-4 psychologów, 4 pedagogów, 2 logopedów.
Czas pracy poradni:
Poniedziałek 7.30 – 16.30
Wtorek 7.30 – 18.15
Środa 7.30 – 19.00
Czwartek 7.30 – 19.30
Piątek 7.30 – 15.30
Priorytety w planowaniu zadań na kolejne lata:
• podnoszenie jakości pomocy psychologiczno-pedagogicznej na rzecz dzieci, młodzieży i ich środowisk wg przyjętych standardów,
• wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich,
• wspieranie placówek oświatowych oraz środowisk rodzinnych w sytuacjach kryzysowych,
• promowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wśród rodziców.
Planując długofalowy rozwój placówki bierzemy pod uwagę najistotniejsze problemy dzieci i młodzieży oraz ich środowisk. W zależności od potrzeb rozszerzamy działania o nowe działania wspomagające pracę podległych placówek bazowych.
W realizacji wymienionych zadań partnerami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomiu są wszystkie placówki oświatowe z terenu działania naszej poradni, a także inne instytucje działające na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin.
Zapraszamy do korzystania z usług naszej placówki !
Pracownicy Poradni