Oferta


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu prowadzi działalność profilaktyczną, diagnostyczną i terapeutyczną na terenie placówki oraz szkół i przedszkoli w obszarze swojego działania.

 

Diagnoza

Celem prowadzonej w poradni specjalistycznej diagnozy jest rozpoznanie i określenie potencjalnych możliwości dzieci i młodzieży oraz ich indywidualnych potrzeb edukacyjno-wychowawczych i predyspozycji zawodowych.

Diagnoza specjalistyczna dzieci i młodzieży obejmuje:
1. Indywidualne badania psychologiczne dzieci i uczniów z deficytami w obrębie funkcji poznawczych, problemami dydaktyczno-wychowawczymi, trudnościami szkolnymi, zaburzeniami zachowania oraz trudnościami emocjonalnymi i adaptacyjnymi.
2. Indywidualne badania pedagogiczne w celu oceny gotowości szkolnej, ustalenia stopnia opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności szkolnych oraz przyczyn trudności w nauce, w tym specyficznych trudności w uczeniu się.
3. Indywidualne badania logopedyczne i neurologopedyczne w celu oceny poziomu kompetencji językowych dzieci i uczniów oraz specyficznych zaburzeń w obszarze mowy i komunikacji.
4. Indywidualne badania psychologiczno-pedagogiczne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ubiegających się o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
5. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dzieci i młodzieży wymagających nauczania indywidualnego, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły / przedszkola.
6. Indywidualne badania logopedyczne, psychologiczne i pedagogiczne na terenie szkół i przedszkoli.
7. Badania dzieci w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia z wykorzystaniem Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP).
8. Przesiewowe badania słuchu Platformą Zmysłów.
9. Badania specjalistyczne pod kątem oceny predyspozycji zawodowych w związku z przygotowaniem do wyboru zawodu i planowaniem kariery zawodowej.

 

Terapia

Na terenie poradni prowadzona jest:

1. Indywidualna terapia psychologiczna dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi (m.in. dzieci lękowych, z fobią szkolną, z mutyzmem, z trudnościami wychowawczymi i w adaptacji społecznej oraz z zaburzeniami somatyczno-wegetatywnymi).
2. Terapia uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
3. Indywidualna terapia logopedyczna (w tym terapia dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych).
4. Zajęcia warsztatowe dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień.
5. Trening Umiejętności Społecznych i Trening Zastępowania Agresji.
6. Interwencja kryzysowa.
7. Mediacje rodzinne.
8. Spotkania terapeutyczne dla rodziców dotyczące korygowania postaw wychowawczych.

 

Konsultacje

Pracownicy Poradni udzielają konsultacji uczniom, rodzicom i nauczycielom na temat:

1. Wspomagania wychowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami w zachowaniu, problemami emocjonalnymi, problemami adaptacyjnymi, trudnościami okresu dojrzewania.
2. Trudności uczniów w czytaniu i pisaniu - ryzyko dysleksji, specyficzne potrzeby edukacyjne.
3. Wspomagania rozwoju i uzdolnień dziecka, psychoedukacja rodziców.
4. Prawidłowości rozwojowych mowy i komunikacji oraz pojawiających się zaburzeń.
5. Pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością - autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność w obrębie narządu wzroku i słuchu, niepełnosprawność ruchowa, afazja.
6. Orientacji edukacyjno-zawodowej.
7. Indywidualnych i rodzinnych sytuacji kryzysowych.

 

Współpraca ze szkołami i przedszkolami

Pracownicy poradni prowadzą spotkania na terenie placówek dla uczniów, rodziców i nauczycieli zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami szkół i przedszkoli.

1. Zajęcia grupowe dla dzieci i uczniów prowadzone na terenie szkół i przedszkoli, dotyczące m.in. integracji zespołu klasowego, rozwiązywania problemów w grupie rówieśniczej, kształtowania umiejętności społecznych, wspierania uczniów w okresie dojrzewania, wyboru dalszej drogi kształcenia i zawodu.
2. Prelekcje dla rodziców i uczniów prowadzone na terenie szkół i przedszkoli.
3. Wsparcie dla nauczycieli:
-spotkania z nauczycielami, pedagogami i psychologami szkół i przedszkoli organizowane na terenie placówek oraz poradni,
-szkolenia Rad Pedagogicznych,
-doradztwo psychologiczne na terenie szkół i przedszkoli,
-działania interwencyjno-mediacyjne na terenie szkół i przedszkoli,
-współpraca z przedszkolami i szkołami w zakresie realizacji zaleceń postdiagnostycznych zawartych w opiniach i orzeczeniach.

 

OFERTA DYDAKTYCZNA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Propozycje dla dzieci / uczniów:
Jak radzić sobie z lękiem i stresem szkolnym. Wsparcie uczniów po doświadczeniach pandemicznych (warsztaty Dorota Ramzia-Kwaśnik psycholog)
Wsparcie emocjonalne uczniów po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną i nauką zdalną. Reintegracja zespołu klasowego (warsztaty Dorota Ramzia-Kwaśnik psycholog)
Jak uczyć się efektywnie i uzyskiwać sukcesy szkolne? (warsztaty Dorota Ramzia-Kwaśnik psycholog)
Trening pewności siebie - w obliczu przemocy rówieśniczej (warsztaty dla uczniów szkół podstawowych Marcin Wójcik psycholog)
Radzenie sobie ze złością - trening kontroli złości (warsztaty dla uczniów szkół podstawowych Marcin Wójcik psycholog)
Trening Umiejętności Społecznych - TUS (warsztaty Anna Berlińska psycholog, Katarzyna Brodowska pedagog)
Wzmacnianie poczucia własnej wartości (warsztaty Anna Berlińska psycholog)
W jaki sposób radzić sobie z uzależnieniem od multimediów? Doskonalenie umiejętności gospodarowania czasem wolnym (warsztaty Anna Berlińska psycholog)
Konflikt - przyczyny konfliktów z dorosłymi, uczucia i emocje towarzyszące sytuacjom konfliktowym (warsztaty Małgorzata Zaręba psycholog)
„Lek” na konflikt – umiejętne negocjowanie (warsztaty Małgorzata Zaręba psycholog)
Internet – jeszcze narzędzie, czy już sposób na życie? (warsztaty Małgorzata Zaręba psycholog)
Jak motywować uczniów do pokonywania trudności? (warsztaty Katarzyna Brodowska pedagog)
Motywacja dziecka do nauki (warsztaty Ewa Wlazło pedagog)
Zabawy sensoryczne w przedszkolu (warsztaty Ewa Wlazło pedagog)
Świadome planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej (warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klas VIII Ewa Nędziak pedagog)
Własne koło życia – najważniejsze dla mnie wartości i cnoty (warsztaty z zastosowaniem narzędzia coachingowego dla uczniów klas VIII Ewa Nędziak pedagog)
Zabawy logopedyczne wesołe i praktyczne dla dzieci czteroletnich (zajęcia grupowe dla dzieci przedszkolnych Agnieszka Gorczyca logopeda)
Stymulowanie komunikacji u dzieci przedszkolnych (zajęcia grupowe dla dzieci przedszkolnych Agnieszka Gorczyca logopeda)
Zajęcia kształtujące kompetencje językowe dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy (zajęcia grupowe Agnieszka Łachut logopeda)
Profilaktyka logopedyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym (zajęcia grupowe Agnieszka Łachut logopeda)
Zrób to sam - tworzymy własne pomoce logopedyczne (warsztaty dla dzieci przedszkolnych Agnieszka Czyżewska logopeda)
Muzyczne zabawy logopedyczne wspomagające rozwój mowy (zajęcia grupowe dla dzieci przedszkolnych Agnieszka Czyżewska logopeda)

 

Propozycje dla nauczycieli:
Usprawnianie współpracy nauczyciel - rodzic (warsztaty Dorota Ramzia-Kwaśnik psycholog)
Uczeń z autyzmem i/lub zespołem Aspergera w przedszkolu / szkole – wskazówki praktyczne (prelekcja Anna Berlińska psycholog)
Doskonalenie umiejętności interpersonalnych nauczycieli (warsztaty Anna Berlińska psycholog)
Zmiany w osobowości uczniów na skutek używania substancji zmieniających świadomość (prelekcja Małgorzata Zaręba psycholog)

Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży (prelekcja Małgorzata Zaręba psycholog)
Diagnoza funkcjonalna i opracowywanie IPET (prelekcja z elementami warsztatowymi Małgorzata Zaręba psycholog)
Jak czytać i właściwie realizować zalecenia zawarte w opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej (prelekcja z elementami warsztatowymi Katarzyna Brodowska pedagog)
Ocena gotowości szkolnej dziecka (prelekcja dla nauczycieli klas „0” Katarzyna Brodowska pedagog)
Ćwiczenia doskonalące naukę czytania i pisania (warsztaty dla specjalistów prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Katarzyna Brodowska pedagog)
Dziecko dyslektyczne - specyfika rozwoju, trudności edukacyjne (prelekcja Ewa Wlazło pedagog)
Ryzyko dysleksji rozwojowej u dzieci (prelekcja Ewa Wlazło pedagog)
Organizacja i zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole / placówce oświatowej (szkolenie Ewa Nędziak pedagog)
Procedury wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Zasady tworzenia IPET-ów (szkolenie Ewa Nędziak pedagog)
Różnicowanie zaburzeń komunikacji językowych w autyzmie i afazji u dzieci do lat 6 (prelekcja Agnieszka Gorczyca logopeda)
Jak rozpoznawać specyficzne trudności językowe u dzieci do lat 6? (prelekcja Agnieszka Gorczyca logopeda)
Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym (prelekcja Agnieszka Łachut logopeda)
Prawidłowości i zaburzenia w rozwoju mowy dziecka (prelekcja Agnieszka Łachut logopeda)
Wspieranie zachowań komunikacyjnych dziecka z autyzmem w przedszkolu (prelekcja Agnieszka Czyżewska logopeda)
Wpływ wad wymowy na umiejętności szkolne dzieci (prelekcja Agnieszka Czyżewska logopeda)

 

Propozycje dla rodziców:
Trening umiejętności wychowawczych (warsztaty z elementami wykładów na terenie Poradni - Anna Berlińska psycholog, Dorota Ramzia-Kwaśnik psycholog)
Zagrożenia wynikające z nadużywania przez dzieci i młodzież komputera i telefonu oraz ich skutki dla rozwoju psychoruchowego (prelekcja Dorota Ramzia-Kwaśnik psycholog)
Niska samoocena u dzieci - jak ją wzmacniać, dodawać dzieciom pewności siebie (prelekcja Dorota Ramzia-Kwaśnik psycholog)
Sposób na trudne dziecko - w oparciu o książkę Kułakowskiego i Pisuli (warsztaty Marcin Wójcik psycholog)
Wspieranie dziecka w okresie dojrzewania (prelekcja Anna Berlińska psycholog)
Jak rozwijać u dzieci koncentrację uwagi? (prelekcja Anna Berlińska psycholog)
Uzależnienie od alkoholu (prelekcja Małgorzata Zaręba psycholog)
Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży (prelekcja Małgorzata Zaręba psycholog)
Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania (prelekcja dla rodziców klas młodszych Katarzyna Brodowska pedagog)
Dziecko z ryzyka dysleksji (prelekcja Katarzyna Brodowska pedagog)
Jak motywować dziecko do nauki? (prelekcja Ewa Wlazło pedagog)
Jak pracować z dzieckiem w wieku przedszkolnym, aby osiągnęło dojrzałość szkolną i sukces w nauce? (prelekcja Ewa Wlazło pedagog)
Procedury wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (prelekcja Ewa Nędziak pedagog)
Czynniki zewnętrzne wpływające na funkcjonowanie wzrokowe dzieci (prelekcja Ewa Nędziak pedagog)
Rola rodziców w stosowaniu profilaktyki logopedycznej u trzylatków (prelekcja Agnieszka Gorczyca logopeda)
Dlaczego moje dziecko mało mówi? Jak wspierać rozwój mowy dziecka z opóźnionym rozwojem mowy (prelekcja Agnieszka Gorczyca logopeda)
Fakty i mity logopedyczne (prelekcja Agnieszka Łachut logopeda)
Najczęstsze wady wymowy i ich wpływ na rozwój dziecka (prelekcja Agnieszka Łachut logopeda)
Media cyfrowe, a rozwój mowy dziecka (prelekcja Agnieszka Czyżewska logopeda)
AAC - wybrane metody wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (prelekcja Agnieszka Czyżewska logopeda)