Oferta


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu prowadzi działalność profilaktyczną, diagnostyczną i terapeutyczną na terenie placówki oraz szkół i przedszkoli w obszarze swojego działania.

 

Diagnoza

Celem prowadzonej w poradni specjalistycznej diagnozy jest rozpoznanie i określenie potencjalnych możliwości dzieci i młodzieży oraz ich indywidualnych potrzeb edukacyjno-wychowawczych i predyspozycji zawodowych.

Diagnoza specjalistyczna dzieci i młodzieży obejmuje:
1. Indywidualne badania psychologiczne dzieci i uczniów z deficytami w obrębie funkcji poznawczych, problemami dydaktyczno-wychowawczymi, trudnościami szkolnymi, zaburzeniami zachowania oraz trudnościami emocjonalnymi i adaptacyjnymi.
2. Indywidualne badania pedagogiczne w celu oceny gotowości szkolnej, ustalenia stopnia opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności szkolnych oraz przyczyn trudności w nauce, w tym specyficznych trudności w uczeniu się.
3. Indywidualne badania logopedyczne i neurologopedyczne w celu oceny poziomu kompetencji językowych dzieci i uczniów oraz specyficznych zaburzeń w obszarze mowy i komunikacji.
4. Indywidualne badania psychologiczno-pedagogiczne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ubiegających się o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
5. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dzieci i młodzieży wymagających nauczania indywidualnego, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły / przedszkola.
6. Indywidualne badania logopedyczne, psychologiczne i pedagogiczne na terenie szkół i przedszkoli.
7. Badania dzieci w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia z wykorzystaniem Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP).
8. Przesiewowe badania słuchu Platformą Zmysłów.
9. Badania specjalistyczne pod kątem oceny predyspozycji zawodowych w związku z przygotowaniem do wyboru zawodu i planowaniem kariery zawodowej.

 

Terapia

Na terenie poradni prowadzona jest:

1. Indywidualna terapia psychologiczna dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi (m.in. dzieci lękowych, z fobią szkolną, z mutyzmem, z trudnościami wychowawczymi i w adaptacji społecznej oraz z zaburzeniami somatyczno-wegetatywnymi).
2. Terapia uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
3. Indywidualna terapia logopedyczna (w tym terapia dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych).
4. Zajęcia warsztatowe dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień.
5. Trening Umiejętności Społecznych i Trening Zastępowania Agresji.
6. Interwencja kryzysowa.
7. Mediacje rodzinne.
8. Spotkania terapeutyczne dla rodziców dotyczące korygowania postaw wychowawczych.

 

Konsultacje

Pracownicy Poradni udzielają konsultacji uczniom, rodzicom i nauczycielom na temat:

1. Wspomagania wychowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami w zachowaniu, problemami emocjonalnymi, problemami adaptacyjnymi, trudnościami okresu dojrzewania.
2. Trudności uczniów w czytaniu i pisaniu - ryzyko dysleksji, specyficzne potrzeby edukacyjne.
3. Wspomagania rozwoju i uzdolnień dziecka, psychoedukacja rodziców.
4. Prawidłowości rozwojowych mowy i komunikacji oraz pojawiających się zaburzeń.
5. Pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością - autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność w obrębie narządu wzroku i słuchu, niepełnosprawność ruchowa, afazja.
6. Orientacji edukacyjno-zawodowej.
7. Indywidualnych i rodzinnych sytuacji kryzysowych.

 

Współpraca ze szkołami i przedszkolami

Pracownicy poradni prowadzą spotkania na terenie placówek dla uczniów, rodziców i nauczycieli zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami szkół i przedszkoli.

1. Zajęcia grupowe dla dzieci i uczniów prowadzone na terenie szkół i przedszkoli, dotyczące m.in. integracji zespołu klasowego, rozwiązywania problemów w grupie rówieśniczej, kształtowania umiejętności społecznych, wspierania uczniów w okresie dojrzewania, wyboru dalszej drogi kształcenia i zawodu.
2. Prelekcje dla rodziców i uczniów prowadzone na terenie szkół i przedszkoli.
3. Wsparcie dla nauczycieli:
-spotkania z nauczycielami, pedagogami i psychologami szkół i przedszkoli organizowane na terenie placówek oraz poradni,
-szkolenia Rad Pedagogicznych,
-doradztwo psychologiczne na terenie szkół i przedszkoli,
-działania interwencyjno-mediacyjne na terenie szkół i przedszkoli,
-współpraca z przedszkolami i szkołami w zakresie realizacji zaleceń postdiagnostycznych zawartych w opiniach i orzeczeniach.

 

Oferta dydaktyczna Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w  Radomiu
 na rok szkolny 2022-2023

 

 

Propozycje dla dzieci / uczniów:

Temat Forma pracy Osoba prowadząca
Jak radzić sobie z lękiem  i stresem szkolnym. Wsparcie emocjonalne uczniów po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną i nauką zdalną.

warsztaty

Dorota Ramzia-Kwaśnik psycholo

Jak uczyć się efektywnie i uzyskiwać sukcesy szkolne?

warsztaty

Klaudia Sobalak  pedagog

Trening pewności siebie (w oblcizu przemocy rówieśniczej) warsztaty dla uczniów

Marcin Wójcik psycholog

Radzenie sobie ze złością - trening kontroli złości.

warsztaty dla uczniów

Agnieszka Tuma psycholog

Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

warsztaty Anna Berlińska psycholog

Jak motywować uczniów do pokonywania trudności?

warsztaty

Katarzyna Brodowska pedagog

Zabawy sensoryczne w przedszkolu

warsztaty

Ewa Wlazło pedagog

Świadome planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej. warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klas VIII

Ewa Nędziak pedagog

Mindfulnes- trening uważności dla dzieci.

warsztaty

Magdalena Suchomska  psycholog
Zabawy logopedyczne wesołe  i praktyczne dla dzieci czteroletnich. zajęcia grupowe dla dzieci przedszkolnych

Agnieszka Gorczyca logopeda

Zajęcia kształtujące kompetencje językowe dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

zajęcia grupowe

Agnieszka Łachut logopeda

 

Propozycje dla nauczycieli:

Temat Forma pracy Osoba prowadząca
Usprawnienie współpracy nauczyciel - rodzic warsztaty Dorota Ramzia - Kwaśnik psycholog
Uczeń z autyzmem /lub zespołem Aspergera w przedszkolu / szkole – wskazówki praktyczne. szkolenie Anna Berlińska psycholog
Depresja nastolatków szkolenie Agnieszka Tuma psycholog
Jak budować autorytet i szacunek u
uczniów. Wzmacnianie poczucia własnej skuteczności.
szkolenie z elementami warsztatów Magdalena Suchomska psycholog
Jak czytać i właściwie realizować zalecenia zawarte w opiniach poradni psychologiczno – pedagogicznej? szkolenie z elementami warsztatów Katarzyna Brodowska pedagog
Doskonalenie umiejętności szkolnych u dzieci z ryzyka dysleksji warsztaty Klaudia Sobalak pedagog
Dziecko dyslektyczne - specyfika rozwoju, trudności edukacyjne. szkolenie Ewa Wlazło pedagog
Procedury wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Zasady tworzenia IPET-ów. szkolenie Ewa Nędziak pedagog
Dziecko z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu. szkolenie Agnieszka Gorczyca logopeda
Prawidłowości i zaburzenia w rozwoju mowy dziecka. szkolenie Agnieszka Łachut logopeda

 

 

 

Propozycje dla rodziców:

Temat

 

Forma pracy

Osoba prowadząca

Zagrożenia wynikające z nadużywania przez dzieci  komputera i  telefonu oraz ich skutki dla rozwoju psychicznego.

prelekcja

Dorota Ramzia-Kwaśnik psycholog

Depresja nastolatków.

prelekcja

Agnieszka Tuma psycholog

Sposób na trudne dziecko -   w oparciu o książkę Kułakowskiego i Pisuli.

warsztaty

Marcin Wójcik psycholog

Wspieranie dziecka w okresie dojrzewania.

prelekcja

Anna Berlińska psycholog

Jak poskromić złośnika ? radzenie sobie z trudnymi emocjami u dzieci.

prelekcja

Magdalena Suchomska psycholog

Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania.

prelekcja dla rodziców dzieci klas młodszych

Katarzyna Brodowska pedagog

Jak pracować z dzieckiem
w wieku przedszkolnym, aby osiągnęło dojrzałość szkolną i sukces w nauce?
prelekcja dla rodziców dzieci przedszkolnych

Ewa Wlazło pedagog

Procedury wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

prelekcja

Ewa Nędziak pedagog

Doskonalenie umiejętności szkolnych u dzieci z ryzyka dysleksji.

prelekcja

Klaudia Sobalak pedagog

Dlaczego moje dziecko mało mówi? Jak wspierać rozwój mowy dziecka z opóźnionym rozwojem mowy?

prelekcja

Agnieszka Gorczyca logopeda

Najczęstsze wady wymowy i ich wpływ na rozwój dziecka.

prelekcja

Agnieszka Łachut logopeda