Klauzula informacyjnaW związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:


1. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomiu, ul. Kolejowa 15, 26-600 Radom gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu reprezentowana przez dyrektora Poradni.
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.
5. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomiu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomiu.
11. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Łukasz Molga – e-mail: iod.radom@gmail.com.